Boshlang`ich ta`lim o`qituvchilari uchun

Xush kelibsiz!Online test  Attestatsiya namunaviy testlari- 2018

Ismingiz
Familiyangiz
Telefon raqam
1. Kub to’la sirtining yuzi 96 sm2 – ga teng.Kubning hajmini toping
2.

Ongli о’qishni ta’minlovchi metodik shartlarni aniqlang.

3.

Shaxsning o’z-o’zini boshqarish funktsiyasining mohiyati?

4.

Darsga qо’yiladigan umumiy talablar qaysi javobda keltirilgan?

5. Ta’limning texnik vositalari
6.

Islomda oilaviy tarbiyaning o’ziga xos xususiyatlari nimadan kelib chiqqan?

7. O’nlik kasrni kim o’ylab topgan?
8.

Bir tomonlama fikrlash metodi qanday metod sanaladi?

9. Hisoblang  19,9•18-19,9•16+30,1•18-30,1•16
10.

O’qish malakalarining sifatlariga nimalar kiradi?

11.

Qandaydir sonni 289 ga bo`lganda qoldiq 287 ga teng bo`lsa, shu sonni 17 ga bo`lgandagi qoldiqni toping

12. Dunyoqarashni rivojlantirish funktsiyasining mohiyati:
13. Yuz ichidа nоmеrlаsh bu:
14. «Alifbe» darsligini tuzilishida e’tibor qaratiladigan ilmiy-pedagogik tamoyillar qaysilar?
15. Jaholatga qarshi kurashning kuroli nima?
16. Teng yonli trapesiyaning asoslari 8 sm va 14 sm, yon tomonlari esa 5 sm – ga teng.Trapesiyaning yuzini toping
17.

Sinfdan tashqari o’qish 1-sinfda haftada necha marta o’tkaziladi?

18. Analitik-sintetik tovush metodi savod о’rgatishga tashkiliy tomondan qanday yondashadi?
19.

Go’dakning oiladagi ijtimoiylashuvi qanday kechadi?

20.

Qaysi javоbda eslatish diktantiga оid eslatmalar aniq bеrilgan?

21.

Metodikada so’zlarni tushuntirishning nechta usullaridan foydalaniladi?

22.

Harfiy ifodalar nechanchi sinfdan o`rgatiladi?

23. Asosiy tarbiya shakllarini belgilang
24. 10 ichidа qo’shish vа аyirishni o’rgаnishdа qаysi хоssа bilаn tаnishаdilаr?
25. O’qish malakalarining sifatlariga nimalar kiradi?
26.

Boshlang’ich sinf ona tili о’qitish metodikasining vazifasi qaysi qatorda berilgan.

27. 54+20 hisоblаsh mеtоdikаsi
28. Boshlang’ich sinfda о’qish darslarining didaktik maqsadi tо’g’ri kо’rsatilgan qatorni toping.
29.

Jadvalsiz ko’paytirish va b o’lish qaysi sinfda o’rganiladi

30. Kutubxona katalogi bilan ishlash malakasini hosil bo’lishi qanday madaniyatini rivojlantirish vazifasi hisoblanadi?
31.

Uchburchakning perimetri 12 sm ga teng; asoslarining o’rtalari kesmalar bilan tutashtirilgan.Shunda hosil bo’lgan uchburchakning perimetrini toping

32.

Bоshlаng’ich mаtеmаtikа kursi tuzulishi mаzmunini nimаlаr tаshkil qilаdi?

33. “Kimki g’oyalardan uzoqlasha borsa, pirovard natijasida faqat sezgilari bilangina qoladi”- deb qaysi shoir bu g’oyani ilgari surgan?
34. Kimning inson kamoloti haqidagi ta’limoti ta’lim – tarbiya sohasida katta ahamiyatga ega
35.

Uyushiq bo’lakli sodda gap berilgan qatorni aniqlang.

36. 70-26 ni hisоblаshdа аrifmеtik аmаllаrning qаndаy хоssаsidаn fоydаlаnаmiz?
37.

“O’quvchi tayyor qoida – ta’rif bilan tanishadi va uning mohiyatini til dalillari asosida ochadi.” Ta’rif qaysi metod uchun berilgan?

38. Uyushiq bo’lakli sodda gap berilgan qatorni aniqlang.
39. Kilometr o’lchov birligi qaysi sinfda kiritiladi?
40.

Pedagogika faniga “Didaktika” atamasini ilmiy termin sifatida ilk bor kim kiritgan?


Xush kelibsiz!  Attestatsiya – 2020 na’munaviy testlari Attestatsiya – 2020

Familiyangiz
Ismingiz
Telefon raqamingiz
1.

 Interfaol so‘zining lug‘aviy ma’nosini toping?

2.

Son so’z turkumini o’rgatishda sonlar imlosi nechanchi bosqichda o’rgatiladi?

3.

Asosdosh so‘zlar berilgan qatorni toping?

4. Ta’lim to’g’risidagi qonun qachon?
5.

Mazmunni saqlab , matn  yozishiga  va sarlavha  qo‘yishga   qaratilgan ta’limiy  diktantning turi qaysi?

6. 3-4-sinflarda insho yozish uchun qancha vaqt ajratiladi?
7.

Birinchi sun’iy yo’ldosh qachon uchirilgan?

8.

Ekvatorning uzunligi, ya’ni Yer shari belbog‘ining uzunligi qancha?

9. So’z tarkibini o’rganishning 4-bosqichi nechanchi sinfda o’rganiladi?
10.

Jufti yo‛q jarangli undosh tovushlarni belgilang?

11. So‘zning eng kichik, bo‘linmaydigan ma’noli qismi bu…
12.

Ta’limiy diktant turlarining soni nechta?

13. Bo‘lishli va bo‘lishsiz fe’llar dasturga ko‘ra nechanchi sinfda o’rganiladi?
14. 3-sinf odobnoma mualliflari kimlar?
15.

«Bosh» va «dum»dan iborat bo‘lgan Quyosh sistemasidagi osmon jismi nima deyiladi?

16. Sifat so‘z turkumi necha bosqichda o‘rganiladi?
17. O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishdagi muvaffaqiyat qanday omillarga bog‘liq?
18. To’g’ri burchakli uchburchak katetlaridan biri 9 сm,gepotenuzasi ikkinchi katetidan 3 сm uzun.Ikkinchi katetning uzunligini toping?
19. Ona tili o‘qitish metodikasiga ilmiy asos bo‘ladigan fanlar:
20.

Diktantlar  maqsadiga ko‘ra necha turli bo‘ladi?

21. O‘qituvchi yozilgan inshoni necha kun tekshiradi?
22. O‘quvchilar yozgan inshosini baholashda inshoning hajmi ya’ni so‘z, gap soni, ko‘p so‘zlilik hisobga olinadimi?
23. Diktant so‘zining ma’nosi?
24. Imlogа oid mаshqlаrgа quyidаgilаrdаn qаysilаri kirаdi?1)grаmmаtik-orfogrаfik tаhlil; 2) ko‘chirib yozuv: 3) diktаntlаr; 4) leksik-grаmmаtik tаhlil; 5) bаyonlаr.
25. Ona tili o‘qitish metodikasining tamoyillari:
26. Boshlang‘ich sinflarda ko‘proq qaysi xatolar uchraydi?
27. Insho yozish darsining asosiy bosqichini aniqlang.
28.

2/4qismi 800 bo’ lgan sonni 280sonining 7/14 qismiga ko’paytiring?

29.

2-sinf o’qish darsligi mualliflari kimlar?

30. Insho yozishda o‘quvchilar nechanchi sinfdan boshlab mustaqil ravishda reja tuzadilar?
31. Janriga ko‘ra insho nechaga bo‘linadi?
32. Uchburchakning AB tomoni 27mm,u BC tomonidan 3 marta kichik.Perimetri 207mm bo’lsa AC tomonni toping ?
33. Sintaktik-uslubiy xatolarning qaysi turlari xato hisoblanmaydi?
34.

O‘zbek tiliga  Davlat tili maqomi qachon  berilgan?

35.

DTS  bo‘yicha A1+ darajadagi 4-sinf o‘quvchilari 1 daqiqada nechta so‘z o‘qishlari kerak?

36. Quyosh atrofida joylashgan sayyoralarni tartib bilan belgilang.
37. Ichda o‘qishning afzalligi nimada?
38. So‘zni kontekst asosida tushuntirish deganda nimani tushunasiz?
39.

3-sinf o’qish darsligidagi «Xo`roz nega uchmaydi?» she’rida xo‘rozni kimlar maktabga chaqiribdi?

40. Metodikada so‘zlarni tushuntirishning nechta usullaridan foydalaniladi?